« Terug naar Werkenbijrenmans.be

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Op deze pagina vindt u de gebruiksvoorwaarden van de website www.renmans.be (hierna de "Website" genoemd). De toegang tot en het gebruik van de Website impliceren dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voor u de Website gebruikt.

 1. ALGEMENE INFORMATIE
 2. De website www.renmans.be wordt beheerd door QUALITY MEAT RENMANS NV, met maatschappelijke zetel in Place de St Symphorien 2, 7030 Mons en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.275.991 (hierna “Renmans” genoemd). Renmans is telefonisch te bereiken op het nummer +32 65 220 920 of per mail op het adres infosite@renmans.be.

  Renmans kan op eender welk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of bijwerken, en is niet verplicht om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De Gebruiker wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om te controleren of ze werden gewijzigd.

 3. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 4. Toegang tot de website wordt “as is” aangeboden en naargelang de beschikbaarheid. Renmans behoudt zich de mogelijkheid voor om de toegang tot de Website te onderbreken of op te schorten, of om de toegang te wijzigen in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Renmans, onder voorbehoud van eventuele defecten en de nodige onderhoudsinterventies om de Website goed te laten werken. Deze interventies kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en zonder dat hij hiervoor een vergoeding kan eisen. Renmans biedt geen garantie op de permanente toegang tot haar website, noch op de optimale werking ervan. Als de gebruiker geen toegang krijgt tot de Website en/of de Website niet kan gebruiken, dan kan Renmans hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld.

  Renmans verbindt zich ertoe om al het nodige te doen om de toegang, raadpleging en gebruik van de Website zo veilig mogelijk te maken. De gebruiker erkent evenwel dat hij de Website op eigen risico gebruikt. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Website maakt. Hij is als enige verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of gegevensverlies na het downloaden van bepaalde inhoud of na gebruik van de Website. Hij moet alle nodige maatregelen nemen om zijn gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen.

  De telecommunicatiekosten en andere kosten voor de toegang tot en het gebruik van de Website zijn exclusief ten laste van de gebruiker.

  De Website bevat mogelijk links naar websites van derden die niet gepubliceerd of gecontroleerd worden door Renmans. Renmans wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud, werking, voorgestelde diensten en toegang tot deze derde websites. Bovendien impliceert de link naar deze websites geen samenwerking tussen Renmans en deze derde.

  De gebruiker verbindt er zich toe om de Website niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden en om de toegang of de inhoud van de Website niet te blokkeren of te wijzigen.

 5. INHOUD VAN DE WEBSITE
 6. Het doel van de Website is algemene informatie aanbieden over de producten en diensten van Renmans. De informatie (in het bijzonder de prijs van de producten) op de Website is louter informatief en zonder verbintenis van Renmans. De informatie op de website van Renmans mag niet beschouwd worden als een verkoopaanbod van Renmans. Renmans behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, de inhoud en informatie van de Website op eender welk ogenblik te wijzigen en bij te werken.

  Renmans doet al het mogelijke om correcte en actuele informatie op de Website te plaatsen. Renmans verbindt er zich toe om fouten of weglatingen zo snel mogelijk te verbeteren. Renmans kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de nauwkeurigheid, juistheid, updates of volledigheid van de informatie op de Website.

  De gebruiker aanvaardt dat de producten kleine verschillen kunnen vertonen in vergelijking met de afbeeldingen op de Website.

 7. INTELLECTUELE EIGENDOM
 8. De Website en alle inhoud (inclusief teksten, commentaar, overzichten, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, modellen, databanken, merken, logo's, downloads, goederen, etc.) zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd en beschermd door alle andere intellectuele eigendomsrechten. Renmans is houder van deze intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de toestemming om deze rechten uit te oefenen.

  Renmans geeft de gebruikers de toestemming om de inhoud van de Website op hun computer, tablet of smartphone, voor hun eigen behoeften, te bekijken, met uitsluiting van enige openbare weergave of verspreiding.

  De gebruiker erkent dat elke exploitatie (met name volledige of gedeeltelijke reproductie, aanpassing, mededeling en verdeling aan publiek), om eender welke reden, van de gehele of gedeeltelijke Website verboden is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renmans.

 9. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
 10. Renmans verzamelt bepaalde gegevens van de gebruikers, in het kader van hun gebruik van de website. Dit punt wordt gedetailleerder omschreven in ons privacybeleid, terug te vinden onder de volgende link https://www.renmans.be/be_nl/algemenevoorwaarden

  Een balk op het scherm informeert de gebruiker over de cookies en hun doeleind; de gebruikers kunnen deze cookies weigeren of aanvaarden. De maximale duur van deze toestemming is 13 maand.

 11. DIVERSE BEPALINGEN
 12. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of een (deel van een) clausule nietig, ongeldig of ontoepasselijk wordt, dan veroorzaakt dit niet de nietigheid, ongeldigheid of ontoepasselijkheid van de andere bepalingen, clausules en delen van clausules en heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in hun geheel. De partijen verbinden zich ertoe om de gevolgen van de genoemde bepalingen te vervangen of te beperken voor zover wettelijk toegestaan.

 13. KLACHTEN
 14. Klachten of opmerkingen betreffende het gebruik en de inhoud van de Website moeten per post verstuurd worden naar Renmans op het adres Place de St-Symphorien 2 – 7030 St-Symphorien of per mail naar het adres infosite@renmans.be.

 15. TOEPASBARE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
 16. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Mons bevoegd.